TICTAG PERFORMANCE REVIEWS - EMPLOYEE

Hướng dẫn chung

Phần đánh giá này là một trong những phần quan trọng giúp team có thể hiểu lẫn nhau cũng như ban điều hành của công ty hiểu rõ những mong muốn của từng thành viên trong công ty, các bạn sẽ được đánh giá theo nhiều phương diện và nhiều góc nhìn khác nhau (từ các thành viên trong team, từ ban lãnh đạo, team leader...)

Công ty hi vọng qua những bài đánh giá này, chúng ta sẽ cùng tìm ra những hướng đi mới để mỗi người trong team tự phát triển bản thân mình cũng như đóng góp tích cực nhất cho sự phát triển của công ty.


Bắt đầu